Harlingen in beeld

 

Welkom in Harlingen

Harlingen

Harlingen is een gemeente en een stad in de provincie Friesland. De gemeente telt ongeveer 15.669 inwoners, waarvan ongeveer 14.450 in de hoofdplaats Harlingen.

De gemeente Harlingen telt slechts drie officiële kernen en 6 buurt-schappen, waarvan de stad Harlingen verreweg de grootste is. De Nederlandse namen zijn de officiële.

Bron: wikipedia

Geschiedenis Harlingen

Omstreeks 1157 sticht Eilwardus Ludinga het klooster Ludingakerke in het dorp Almenum. De monniken graven grachten om de handelsvaart beter mogelijk te maken. De buurt ten westen van Almenum, Harlingen, wordt daardoor zó belangrijk dat deze in 1234 stadsrechten krijgt. Noordwestelijk van Harlingen ligt dan nog de stad Griend met poorten, grachten en zelfs een hogeschool. In 1287 wordt Griend tijdens noodweer grotendeels verzwolgen door de zee. Thans is Griend nog slechts een zandplaat in de Waddenzee. De naam Harlingen is vermoedelijk afkomstig van de state Harlinga.

Twee eeuwen lang bestaat Harlingen, 'gelegen op een bogtigen uithoek der kust', in de schaduw van de universiteitsstad Franeker. Maar door de verbinding met de zee neemt de welvaart gestaag toe. Vroeger lag de stad westelijker dan vandaag, maar de zee slaat regelmatig land weg. In 1543 en 1565 breidt men uit in noordelijke richting, zodat de Noorderhaven de binnenhaven wordt, die hij nu nog is. Op de middag van 17 mei 1568 worden tot verbazing van de Harlingers 1800 Spaanse soldaten aan land gezet, die later in de slag bij Heiligerlee verslagen worden. De gehate Spaanse kolonel Caspar di Robles - door Alva hier als stadhouder aangesteld - gelast in 1574 verhoging van de dijken. In 1579 volgt een uitbreiding naar het oosten, mede door de toevloed van Vlaamse doopsgezinden die het roomse zuiden ontvluchten. Door deze uitbreiding die in drie maanden voltooid is, ligt de kerk van Almenum nu binnen de stadsvesten. De handelsvaart naar de landen om Noord- en Oostzee neemt toe en in 1598 wordt de stad weer uitgebreid, nu in zuidelijke richting.

In 1644 komt de admiraliteit naar Harlingen. De Zuiderhaven krijgt het karakter van marinehaven. De vermaarde Tjerk Hiddes de Vries wordt er later luitenant-admiraal. De krijgsvaart blijft echter van minder belang dan de handelsvaart. Talrijke schippers onderhouden beurtvaarten naar de Waddeneilanden, naar alle hoeken van de provincie en naar de Zuiderzeehavens, waarvan Amsterdam de belangrijkste is. De stad kent veel nijverheid. Er zijn scheepswerven, bierbrouwerijen, zout- en zeepziederijen, steen- en pottenbakkerijen, kalkovens, graan- en zaagmolens. Maar zoals dat al eerder het geval was met de Hanzesteden aan de toenmalige Zuiderzee, wordt Harlingen in de volgende eeuwen voorbijgestreefd door Amsterdam en Rotterdam. Toch blijft Harlingen als kustvaart- en vissershaven met veel voorzieningen en het nieuw gegraven Van Harinxmakanaal van groot economisch belang voor Friesland.

Wapen Harlingen

I : 25 maart 1818

"Gevierendeeld; het eerste en vierde deel van keel, beladen met drie gouden leliën, geplaatst twee en een; het tweede en derde deel van zilver, beladen met vier kruisen van keel. Het schild gedekt met een kroon en ter regterzijde vastgehouden door een gevleugeld vrouwenbeeld, een draak doorstekende en in de regterhand de schaal der gerechtigheid; alles van goud.."

NB De kroon heeft vijf bladeren

Wapen Harlingen

Oorsprong/verklaring :
Het wapen is afgeleid van het oudste stadszegel, met de oudst bekende afdruk uit 1426. Dit zegel vertoont een aanziende staande engel, staande met een voet op een draak. Zij houdt in haar hand een schild met een kruis. Tevens staan er nog vier St. Andrieskruisen op het zegel. Ook op een ander zegel uit het einde der 15e eeuw staat een engel met een schild, waarop een kruis, maar nu wordt ze door twee bloemstengels (lelies ?) vergezeld.

Bron: www.ngw.nl

 

De Blijnse

Koningsbuurt

Oosterpark

Ungabuurt

Voorrijp 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal