Littenseradiel in beeld

 

Welkom in Littenseradiel

Littenseradeel (officieel (Fries): Littenseradiel) is een Friese gemeente met 10.818 inwoners (1 januari 2006, bron: CBS) en een oppervlakte van 132,60 km², waarvan 1,86 km² water.

De gemeente is na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 gevormd door de fusie met de voormalige gemeenten Baarderadeel en Hennaarderadeel.

In 1985 werd de officiële naam gewijzigd in het Friestalige Littenseradiel.

De gemeente Littenseradeel telt 29 officiële kernen (dorpen) en 33 buurtschappen. De hoofdplaats is Wommels. De kernen hebben sinds 1991 alleen de Friestalige plaatsnaamaanduidingen als de officiële namen. De Nederlandstalige plaatsnaamaanduidingen zijn slechts alternatieve benamingen (exoniemen).

De plaatsnaamborden van de dorpen zijn in de hele gemeente tweetalig met de Nederlandse naam in het klein onder de Friese naam. De plaatsnaamborden van de buurtschappen zijn eentalig Fries.

Bron: wikipedia

Wapen van Littenseradiel

"In azuur een schuinbalk van zilver, beladen met een klaverblad van sinopel, een roos van keel en een ster van sinopel, en vergezeld van 2 sterren van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels."

Wapen van Littenseradiel

Oorsprong/verklaring :
Het wapen is samengesteld uit de wapens van Baarderadeel en Hennaarderadeel. De schuinbalk uit het wapen van Hennaarderadeel werd omgewend. Dit werd gedaan omdat het oude wapen van Westergo een dergelijke schuinbalk voerde. Beide opgeheven gemeenten waren gelegen in Westergo.

 

Baard

Baijum

Beers

Bonkwerd

Bozum

Britswerd

De Bieren

De Grits

De Hem

De Kliuw

Fūns

Hennaard

Hesens

Hidaard

Hidaardersyl

Hijlaard

Hoekens

Hoptille

Huins

Itens

Jellum

Jeth

Jorwerd

Klaeiterp

Kubaard

Lions

Littenserbuorren

Lutkewierum

Mantgum

Meilahuizen

Monsamabuorren

Oosterend

Oosterlittens

Oosterwierum

Rewerd

Rien

Roodhuis

Schillaard

Skrins

Skrok

Skyldum

Spannum

Sprong of Wieuwens

Swaenwert

Swarte Beien

't Heechhout

Tjeppenboer

Trijehuzen

Tsjeintgum

Tsjerkebuorren

Vijfhuizen

Wammert

Weakens

Wetsens

Weidum

Welsrijp

Westerein

Wieuwerd

Winsum

Wommels 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal